Seguretat alimentària: Garantia de seguretat i qualitat


DIAGNOSI I PREREQUISITS

Primer contacte amb els protocols de  seguretat alimentària i posada en marxa. Inclou:

 • Auditoria prèvia de les instal·lacions
 • Definició dels objectius higiènic-sanitaris, de traçabilitat i de gestió d'al·lèrgens
 • Documentació i implantació de l'APPCC (Anàlisis de Perills i Punts de Control Crític)
 • Formació presencial per part d'un tècnic sanitari qualificat 

MANTENIMENT

Assessorament per a les persones encarregades de la gestió de les polítiques de qualitat. Inclou:

 • Visita per part d'un tècnic sanitari qualificat
 • Actualització de la documentació
 • Repàs dels resultats de les inspeccions del departament de salut
 • Informar de les propostes de millora

FORMACIÓ

 • Programes adaptats a les característiques de l'equip a qui s'adreça i a les seves necessitats formatives (nivell bàsic, avançat o de manteniment)
 • Cursos presencials impartits per un tècnic qualificat
 • Lliurament de la documentació als assistents del curs

AUDITORIA I SUPERVISIÓ

Auditem instal·lacions i bones pràctiques, informem de l'assoliment dels objectius i formem com eina de millora contínua. Inclou:

 • Visita per part d'un tècnic qualificat sanitari
 • Auditoria i verificació del compliment de la higiene de les instal·lacions i el personal, procés i control dels prerequisits i de l'APPCC
 • Formació sobre mesures correctores
 • Elaboració i lliurament de l'informe

MATERIAL DE SUPORT

Posem al vostre abast tot el material de suport necessari:

 • Kit de clor
 • Termòmetre sonda
 • Termòmetre nevera i congelador
 • Etc.

ANALÍTIQUES

L'elaboració de les analítiques inclou:

 • Recollida de mostres per part d'un tècnic qualificat
 • Anàlisi dels paràmetres microbiològics segons la normativa europea, reglament (CE) 2073/2005, relatiu als criteris microbiològics aplicable als productes alimentaris
 • Lliurament de l'informe amb els resultats i les observacions i comentaris pertinents